Shichi

Nombre:Ishichigatsu Alaru Kawairashii
Criador:Kawairashii Shibas
Padre:Tsubasa Ichi No Hoshinofuru
Madre:Handzimemesite Chi
Sexo:Hembra
Fecha Nac.:04/05/2.019
País Nac.:España
Color:AKA - Rojo
Altura:
Peso:

Sin participación.

En trámite.

En trámite.


© 2.020 Kawairashii Shibas - Spain. All rights reserved - Aviso legal - Política de privacidad